Patientsäkerhet

Om PR Vård

Patientsäkerhet

Som patient vill vi att du alltid ska känna dig trygg med den vård du får av oss. Vi arbetar därför systematiskt med avvikelsehantering i verksamheten. Alla risker och incidenter rapporteras, analyseras, åtgärdas och återförs till patienter, medarbetare och andra berörda för att minimera risken att de inträffar igen.

Kontinuerligt genomför vi risk- och händelseanalyser för att finna bakomliggande orsaker till händelserna och ta fram adekvata åtgärdsförslag. Vi genomför även olika typer av mätningar för att ta tillvara på patienternas erfarenheter och för att mäta patientsäkerhetskulturen i verksamheten.

Avvikelser av allvarligare karaktär rapporteras till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

 

Patientsäkerhetsberättelse PR Vård Hemsjukvård

Patientsäkerhetsberättelse PR Vård Mottagning