Policy visselblåsning

PR Vård är ett företag som ska kännetecknas av ansvar, engagemang och kvalitet. Vi förväntar oss att företagsledning, chefer och medarbetare liksom konsulter och andra uppdragstagare i allt agerande låter sig vägledas av företagets värdegrund.

Varje enskild individ bär inte bara ett ansvar för sitt eget agerande, utan också enligt den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet en skyldighet att rapportera missförhållanden i allmänhet samt allvarliga oegentligheter och brott i synnerhet.

Missförhållanden i allmänhet rapporteras till närmaste chef. Allvarliga oegentligheter och brott kan även rapporteras enligt denna policy.

Vad är en oegentlighet?

Alla oetiska eller olagliga beteenden är att betrakta som oegentligheter i policyns mening. Exempel på detta är:

  • Handlingar som bryter mot gällande lagstiftning som exempelvis bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter.
  • Handlingar som går emot PR Vårds värdegrund.
  • Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden.
  • Farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.
  • Underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika en betydande kostnad eller förlust för företaget om denna anses möjlig att förhindra.
  • Utnyttjande av ställning.
  • Diskriminering av något slag.

PR Vård ser särskilt allvarligt på om oegentligheter av ovanstående slag riktar sig mot patienter eller andra som står i förtroendeställning till den som utfört handlingen.

Medarbetarens skyldighet

Underlåtelse att ”slå larm” strider mot allmän lojalitetsplikt och mot PR Vårds värdegrund. Ledningen ska uppmärksammas så att adekvat åtgärd kan vidtas. Det finns alltså en skyldighet för varje medarbetare att rapportera sina iakttagelser och likväl en skyldighet för företagsledningen att vidta åtgärder.

Medarbetarens skydd

En medarbetare kan anonymt rapportera sina iakttagelser via PR Vårds hemsida. Om medarbetaren väljer att inte vara anonym garanterar PR Vård att kännedom om vilken medarbetare som lämnat rapport ska begränsas till en snäv krets i företagsledningen. Denna garanti gäller med undantag för den händelse att rapporten innehåller uppsåtligt falska allvarliga anklagelser.

Hur gör du en anmälan?

Rapportera via länken Visselblåsare på PR Vårds hemsida.

Frågor?

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till PR Vårds HR-Chef.