Miljö

Om PR Vård

Miljö

PR Vård bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Grunden i vårt miljöarbete är en bedömning av våra betydande miljöaspekter. Denna bedömning anger fokus för vår miljöpolicy, miljömål och våra miljörutiner. Alla mål följs upp månadsvis och årligen vid ledningens genomgång. Då användning av bilar är vår betydande miljöaspekt, kör våra medarbetare hybridbilar eller går till våra patienter för att minimera utsläpp.

Miljöpolicy

PR Vård ska arbeta utifrån ett livscykelperspektiv för att minska belastning på miljö. Det innebär att vi tar hänsyn till miljö i alla våra aktiviteter. Våra inköp görs från leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att planera våra kör- och gå-turer för att minimera onödig bilkörning. Vi strävar efter en högre återvinningsgrad vid hantering av avfall. Samt att vi följer tillämpade lagar och föreskrifter.