Kvalitetsarbete

Om PR Vård

Kvalitetsarbete

Grunden för PR Vårds kvalitetsarbete är vårt kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt kraven i ISO 9001. Vårt kvalitetsarbete är systematiskt och vi planerar vår verksamhet, genomför åtgärder och följer alltid upp resultat både på mål-, process- och aktivitetsnivå. Våra uppföljningar ger oss en bra grund för att kunna jobba med ständiga förbättringar av verksamhetens alla delar. Årligen genomförs interna och externa revisioner för att utvärdera efterlevnaden av ledningssystemet.

Som vårdgivare har vi patientfokus och med stöd av vår vision, våra värderingar och mål kan vi skapa förutsättningar för att, tillsammans med patienter och uppdragsgivare, ständigt förbättra kvalitet i vårt uppdragsutförande

Kvalitetspolicy

PR Vård ska utöva och utveckla sin verksamhet med patienten i fokus och ge en behovsanpassad säker vård som uppfyller legala krav och därmed:

  • Skapa förutsättningar för ett aktivt förebyggande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
  • Arbeta systematiskt med kvalitet för att uppnå uppsatta mål och externa krav.
  • Skapa förutsättningar för personalen att kunna ge säker vård genom att förvalta, utvärdera och utveckla kvalitetsledningssystemet och använda det som ett ledningsverktyg.
  • Bevaka omvärlden och följa utvecklingen inom vården för att hålla sig uppdaterade om nya eller ändrade legala, avtals- och andra krav.
  • Sträva efter att upprätthålla och utveckla sitt starka varumärke genom att agera som en professionell partner och professionell beställare av tjänster från leverantörer.
  • Samtliga medarbetare ska bidra till systematiskt kvalitetsarbete genom att arbeta enligt PR Vårds värderingar: ansvar, engagemang och kvalitet, samt föreslå förbättringar.