GDPR

PR Vård AB är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter och följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som registrerad. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter om dig:

  • Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) så som namn, personnummer, adress, e-mailadress och telefonnummer.
  • Hälso- och sjukvårdsuppgifter som du tillför oss, direkt eller indirekt genom din kontakt med PR Vård. Dessa uppgifter kan även delges oss från andra vårdgivare som är våra uppdragsgivare.
  • Rekryteringsrelaterad information i samband med ansökning om tjänst hos PR Vård.
  • Personuppgifter om användares digitala beteende (t.ex. användning av hemsidan och applikationer) så som cookies och trackers (”digitalt beteende”). Samt ”tekniska data” som inkluderar exempelvis enhetens ID, IP-adress etc.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar Kontoinformation för att kunna erbjuda PR Vårds tjänster (dvs. för att kunna fullgöra avtalet oss emellan), inkl. kontakt med dig för att t.ex. påminna om kommande besök eller för att följa upp din upplevelse av kontakten med oss.

Vi behandlar hälso- och sjukvårdsinformation om dig i vårt journalsystem med rättslig förpliktelse som grund och följer då gällande Hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Vi behandlar digitalt beteende och tekniska data på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra mobilapplikationen, förstå samt analysera hemsidan och applikationens funktion för att förbättra funktionaliteten och kvalitén.

Lagring och arkivering

Som vårdgivare lyder PR Vårds verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och är därför skyldig att behandla (inklusive arkivera) hälso- och sjukvårdsinformation som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst.

Hälso- och sjukvårdsinformation om dig i våra patientjournaler lagras i minst 10 år enligt kraven i Patientdatalagen.

Andra personuppgifter om dig lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet, inkl. fullfölja våra rättsliga förpliktelser. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.

Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar PR Vårds rätt och skyldighet att behandla personuppgifter enligt t.ex. Patientdatalagen. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas, alternativt raderas, om ändamålet inte längre uppfylls.

Mottagare av personuppgifter

Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av Hälso- och sjukvårdsinformation till en icke-medicinsk tredjepart (medicinsk tredjepart kan som exempel utgöras av labb för provtagningar, försäkringsbolag och Hälso- och sjukvårdsinrättningar).

PR Vård delar ingen hälso- och sjukvårdsinformation med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning krävs och följer av lag (t.ex. Patientdatalagen).

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Hälso- och sjukvårdsinformation) på uppdrag av oss.

De organisationer som kan komma att hantera PR Vårds personuppgifter är skyldiga att hantera uppgifterna enligt gällande lagstiftning. Hanteringen av personuppgifterna regleras i personuppgiftsbiträdesavtal som ger PR Vård rätt att kontrollera behandlingen.

Samtliga personuppgifter kommer att hanteras inom EU/ESS.

Dina rättigheter

Du vars personuppgifter vi behandlar har rätt att få information om behandling av dina personuppgifter och få tillgång till dessa.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad, vilket PR Vård ska göra skyndsamt.

Under vissa omständigheter, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd).

Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas.

Du har rätten att invända mot behandling som sker på basis av PR Vårds berättigade intressen. Vid en sådan invändning är PR Vård skyldig att demonstrera laglig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Du kan även lämna klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt Dataskyddsombud om du vill använda dina rättigheter eller har frågor angående behandling av dina personuppgifter.